B=Business

B = Business

btag

เราให้บริการ ในการเป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ การบริหาร การจัดการ ตลอดจนให้คำแนะนำในการพัฒนา แก้ปัญหาทางธุรกิจ ในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนกลยุทธ์ การตลาด บัญชี  กฏหมาย ภาษี  สวัสดิการ และ พัฒนาบุคลากร เป็นต้น

ใส่ความเห็น