ทีมงานที่ปรึกษาการเงิน(M)

s__6742025

 

s__7503952

s__8396805

 

ทีมบริหารงานมืออาชีพ ของ MIB

 

 • นาย จำเนียร แก้ววิชิต
 • นางสาว ญาณิน เกษมสุขสกุล

 • นาง อมรรัตน์ มณีอร่าม

 • นาง ศิริลักษณ์ ตั้งสวัสดิรัตน์

 • นางสาว มนฤญา กองชนะสมบัติ

 • นางสาว ทักษมน วงค์ชัย

 • นาย พิรชัช ประชายะกา

 • นางสาว ศศิธร ใจทน

 • นาย ชัย พงค์เกษมสุข

 • นาย อนุชา ดีดวงพันธ์

 • นาย วิกรานต์ ชาติธนานนท์

 • นางสาว พจนา เลิศสิริโพธิ์ทอง

 • นางสาว เบญจวรรณ จิระคูยุทธชัย

 • นางสาว สิริพัฒน์ วีระเจริญ

 • นางสาว ฉัตราภรณ์ เชิงสะอาด

 • นาย วัฒนา เสวนะบัณฑิตแพทย์

 • นางสาว วชิรา นันทกสิกร
 • นาง ณพัฐอร ลาม่า

 

ใส่ความเห็น