บริการของเรา

MIB CONSULTANT

mtag

บริการที่ปรึกษาและวางแผนทางด้านการเงิน

ให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าอย่างครบวงจรตามแนวคิด Customer Centric ซึ่งถือเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางภายใต้มาตรฐานบริการระดับสากล  ช่วยวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน วางแผนการระดมทุน และ รับเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

 

Wealth Planning

การวางแผนทางการเงินเป็นบันไดก้าวสำคัญที่จะช่วยพาคุณไปสู่เป้าหมายของชีวิต สร้างสรรค์แผนทางการเงินเฉพาะบุคคล ให้คำแนะนำการลงทุนเพื่อบรรลุได้ตามเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการเงินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้การติดตามดูแลอย่างสม่ำเสมอ

 

Financial Planning

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดในส่วนของการลดหย่อนภาษี และการลงทุนเพื่อเพิ่มพูนผลประโยชน์ให้มากขึ้นในอนาคต

 

Retirement Planning

การวางแผนเกษียณเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งก่อนและหลังเกษียณอายุ โดยคำนึงถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมไปถึงกลยุทธ์การลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างมั่นคง

 

Education Planning

การวางแผนการศึกษาบุตรหลาน มุ่งเน้นกลยุทธ์การจัดสรรการลงทุนควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุตรหลานจะมีเงินใช้จ่ายเพียงพอเพื่อการศึกษาตามระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้ได้

Estate Planning

การวางแผนมรดก  เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าของมรดกจะต้องคำนึงถึง ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่

เมื่อบุคคลคนหนึ่งได้วางแผนการเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณอายุอย่างมีความสุขจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต เรื่องสำคัญที่จะต้องจัดการต่อไปก็คือการส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ทายาท โดยการจัดการทรัพย์สินแบ่งได้ 2 ประเภทคือ

  1. การจัดการทรัพย์สินในขณะที่มีชีวิตอยู่ คือ เจ้าของทรัพย์สินโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน หรือให้สิทธิ์ในการใช้ทรัพย์สินของตนเองแก่บุคคลอื่นในขณะที่ตนเองยังมีชีวิตอยู่
  1. การจัดการมรดก คือ เจ้าของทรัพย์สินทำพินัยกรรมเพื่อจัดการทรัพย์มรดกของตนเองโดยมีผลหลังจากที่ตนเองเสียชีวิตแล้ว โดยสิ่งที่ถือเป็นทรัพย์มรดกคือทรัพย์สินต่างๆทั้งสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิต่างๆได้แก่สิทธิเรียกร้องตามสัญญาและตามกฎหมาย หน้าที่และความรับผิดต่างๆได้แก่ ความผูกพันในหนี้สินที่ผู้ตายต้องชำระหรือรับผิดตามสัญญา (รับผิดชอบไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอด)

 การวางแผนมรดกที่ดีควรต้องเป็นดังนี้

  • ไปถึงบุคคลที่ต้องการส่งมอบแน่นอน
  • ในเวลาอันรวดเร็ว
  • ค่าใช้จ่ายต่ำสุด
  • ไม่เป็นภาระลูกหลาน เช่น เตรียมค่าภาษีในการโอนที่ดินให้ลูกหลานไว้ล่วงหน้า เป็นต้น

 

General Investment

การวางแผนในกรณีพิเศษต่างๆ ตามความต้องการของแต่ละบุคคล เช่น การวางแผนทางการเงินเพื่อการแต่งงาน เพื่อการท่องเที่ยว รวมไปถึงการลงทุนทั่วไป

 

itag

บริการที่ปรึกษาทางด้านการประกันภัย

การประกันภัยครบวงจร

เราให้คำปรึกษา วางแผน การประกันภัย ทุกชนิด  พร้อมทั้งดูแลผลประโยชน์ให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดในการซื้อ หรือ

เรียกร้องสินไหม กับบริษัทประกันทุกบริษัท ประกันทุกชนิด

ประกันชีวิต

ประกันวินาศภัย

 

 

btag

บริการที่ปรึกษาทางด้านการทำธุรกิจ

เราให้บริการ ในการเป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ การบริหาร การจัดการ ตลอดจนให้คำแนะนำในการพัฒนา แก้ปัญหาทางธุรกิจ ในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนกลยุทธ์ การตลาด บัญชี  กฏหมาย ภาษี  สวัสดิการ และ พัฒนาบุคลากร เป็นต้น

ใส่ความเห็น